To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyś pe≥nĪ wersjÍ tematu, kliknij TUTAJ
Witaj na stronach niepije.net
Forum wsparcia, dla os??b uzale¬?nionych i wsp??¬?¬?uzale¬?nionych od alkoholu.

Literatura AA - 24 godziny

Franiu - Pon Sie 30, 2010 21:10
Temat postu: 24 godziny
Przyznali¬?my, ¬?e jeste¬?my bezsilni wobec alkoholu i ¬?e przestali¬?my
kierowa?? w¬?asnym ¬?yciem
24 godziny

90 miting??w w 90 dni


Abstynencja to nie wszystko

Alkoholicy r??¬?ni¬? si?? pomi??dzy sob¬? tylko pierwszym kieliszkiem w??dki

Alkoholik czasami s¬?ucha, lecz najcz??¬?ciej nie s¬?yszy

Alkoholik jest dla siebie bolesn¬? zagadk¬?

Alkoholik ma kr??tki lont

Alkoholik to kto¬?, kto robi sobie przerwy w piciu

Alkoholik to kto¬?, licz¬?cy czas swojej abstynencji

Alkoholik to kto¬?, kto sam si?? tak nazwa¬?

Alkoholik w garniturze i w bia¬?ych r??kawiczkach

Alkoholik ¬?yje na kredyt

Alkoholizm chorob¬? cia¬?a, umys¬?u i duszy

Alkoholizm chorob¬? emocji

Alkoholizm chorob¬? najbardziej demokratyczn¬?

Alkoholizm chorob¬? zak¬?amania (zaprzecze??)

Alkoholizm - jego oswajanie

Alkoholizm - jego "zaaresztowanie"

Alkoholizm jest chorob¬? nieuleczaln¬?, ale nie beznadziejn¬?

Anticol i esperal

Aowcy dziel¬? si?? na student??w i profesor??w. Profesorami s¬? ci, kt??rzy maj¬?
wpadki

Aowski dwukrok

B¬?d¬? ¬?agodny dla siebie

B¬?d¬? wdzi??czny

Bezalkoholowe piwo i szampan s¬? tak samo niebezpieczne, jak pierwszy
kieliszek

Bezsilno¬??? fundamentem

Bezsilno¬??? moj¬? si¬?¬?

Bezsilno¬??? zamiast silnej woli

Chcesz si?? przekona??, czy jeste¬? alkoholikiem? Kup sobie p??¬? litra, a
zobaczysz

Chcesz si?? przekona??, ¬?e nie jeste¬? alkoholikiem? Kup sobie trzy litry w??dki i wypijaj codziennie jedn¬? setk?? przez 30 dni

Chc?? nie pi??

Chodzi za mn¬? alkohol

Cz¬?owiek si??ga po kieliszek, kieliszek si??ga po kieliszek, kieliszek si??ga
po cz¬?owieka

Czy jestem ca¬?kowicie gotowy.. aby dzi¬? nie wypi???

Daj czas ,czasowi

Daj sobie pi???? minut

Daj sobie pom??c

Dla alkoholika jeden kieliszek to za du¬?o, a sto za ma¬?o

Dno alkoholowe

Do AA przychodzi si?? "na kolanach"

Do AA przychodzi si?? w zagro¬?eniu ¬?ycia

Dwukrok Aowski

Dzisiaj nie pij??

Esperal i anticol

Gotowo¬??? do niepicia

Gotowo¬??? do wpadki alkoholowej HALT

Has¬?o o 3W'; wstyd, wina, wyrzuty sumienia

Ile picia, tyle trze¬?wienia

Jeden krok - jeden rok

Jestem alkoholikiem

Je¬?li nie chce ci si?? i¬??? na miting, to tym bardziej na niego id¬?

Je¬?eli jestem bezsilny wobec alkoholu, to alkohol jest bezsilny wobec mnie

Je¬?eli musisz, to pou¬?alaj si?? nad sob¬?, ale najwy¬?ej pi??tna¬?cie minut

Je¬?eli z serca, to do serca trafi

J??zyk serca

Ka¬?dy powinien odnale¬??? swoje dno alkoholowe

Krok po kroku

"Kupienie" Programu AA

Ma bole??

Mitingi s¬? najwa¬?niejsze

Musia¬?em jeszcze wypi?? swoje wiadro w??dki

Naj¬?atwiej przesta?? pi??

Najpierw sprawy najwa¬?niejsze

Na mitingach dzielimy si?? do¬?wiadczeniem, si¬?¬? i nadziej¬?

Nic na si¬???

Niech boli

Nie dokonuj istotnych zmian w ¬?yciu podczas pierwszego roku trze¬?wienia

Nie komplikuj

Nie ma ¬?adnej wym??wki usprawiedliwiaj¬?cej si??gni??cie po kieliszek

Nie mo¬?na kiszonego og??rka zamieni?? z powrotem w ¬?wie¬?y

Nie nale¬?y nie¬??? alkoholika, nale¬?y nie¬??? mu pos¬?anie

Nie obwiniaj si??

Nie pij?? dla siebie

Nie planuj oczekiwa??

Nie przejmuj si??

Nie traktuj siebie zbyt powa¬?nie

Nie trzymaj alkoholu w domu

Nie upij?? si??, je¬?li nie wezm?? pierwszego kieliszka

Nie u¬?ywaj ¬?rodk??w zmieniaj¬?cych nastr??j

Nie zapominaj o swoim ostatnim upiciu si??

Nie ¬?yj byle jak

Nikt nie obiecywa¬?, ¬?e trze¬?wienie b??dzie ¬?atwe i przyjemne

No¬? ¬?ycie jak lu¬?n¬? koszul??

Odpu¬??? sobie

Odpu¬??? sobie, zostaw Bogu

Oswajanie choroby alkoholowej

Pami??taj swoje ostatnie upicie si??

Parasol ochronny nad alkoholikiem

Picie kasacyjne

Picie kontrolowane

Picie kulturalne

Picie na sucho

Pierwszy kieliszek

P¬?ywamy r??¬?nymi stylami, lecz toniemy w ten sam spos??b

Pokora to w¬?ska ¬?cie¬?ka pomi??dzy g??rami pychy, a bagnem poczucia winy

Pomagaj¬?c innym, pomagam sobie Pozytywny egoizm

Program na 24 godziny

Program AA jest prostym, lecz trudnym programem na ca¬?e ¬?ycie

Program "HALT'

Przede wszystkim niepicie Przej¬?cie na drug¬? stron??

Przyprowad¬? cia¬?o, a g¬?owa (rozum) przyjdzie p??¬?niej

Pycha intelektualna to ¬?miertelne zagro¬?enie

Spiesz si?? powoli

Staraj si?? nie m??wi?? "nigdy" ani "zawsze"

Staraj si?? polubi??

Suche picie

Sucho¬???

Szcz??¬?liwy alkoholik

Szukaj podobie??stw, a nie r??¬?nic

Trze¬?wienie jest zdrowieniem cia¬?a, umys¬?u i duszy

Trze¬?wienie to droga ¬?ycia

Trze¬?wienie to wspinanie si?? po ruchomych schodach jad¬?cych w d??¬?

Tu i teraz

Twarda mi¬?o¬???

Tylko dzisiaj

Unikaj miejsc, gdzie si?? pije alkohol

W AA dzielimy si?? do¬?wiadczeniem, si¬?¬? i nadziej¬?

W AA nic si?? nie musi

W AA nie ma wpadek przypadkowych

Wej¬?cie na Program AA

We Wsp??lnocie AA nikt nie zabrania pi?? alkoholu

Wpadka alkoholowa, a zapicie

Wsp??lnota AA jest nie tylko dla alkoholik??w

Wszyscy alkoholicy przestan¬? kiedy¬? pi?? - niekt??rzy szcz??¬?liwcy nawet za
¬?ycia

Wszystko przed tob¬?

W trze¬?wieniu nie ma drogi na skr??ty

Wyjmij wat?? z uszu i w¬???¬? j¬? sobie do ust

Wystrzegaj si?? okazji do picia

"Zaaresztowanie" choroby alkoholowej

Zabija parow??z, a nie ostatni wagon

Zabija pierwszy kieliszek, a nie ostatni

Zachowaj czujno¬???; choroba alkoholowa jest podst??pna

Zamieniaj bunt na wdzi??czno¬???

Zamieniaj my¬?lenie negatywne na pozytywne

Zasada 24 godzin

Zatrzyma?? si?? po pierwszym kieliszku, to jakby powstrzyma?? si?? po fiolce
rycyny

Zatrzymanie choroby alkoholowej Zazdro¬??? o mitingi

Zerwijmy ze starym sposobem my¬?lenia

Ze Wsp??lnoty AA nie mo¬?na nikogo wyrzuci??

Zmiana i wzrost s¬? bolesne

¬?yj tu i terazPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group